خدمات مشتریان 84223

پروانه فعالیت

 

 پروانه فعالیت در بیمه های زندگی

 

آگهی تغییرات

شماره روزنامه : ۲۰۰۷۷ تهران

شماره صفحه روزنامه : ۲۴

تاریخ روزنامه : ۱۳۹۲/۱۱/۱۶

شماره نامه اداره ثبت: ۱۳۹۲۳۰۴۰۰۳۰۱۰۰۴۰۱۴

تاریخ نامه اداره ثبت: ۱۳۹۲/۱۰/۹

شماره پیگیری روزنامه رسمی : ۱۷۶۴۴۸۶

 

آگهی تغییرات شرکت بیمه معلم سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۰۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۹۲/۶/۲۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای محمد حسین داجمر با کد ملی ۰۰۴۷۱۲۲۵۱۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۱۱۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه با کد ملی ۴۸۱۹۷۴۷۵۵۱ به عنوان نماینده شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و آقای محمد ابراهیم تحسیری با کد ملی ۱۲۸۱۶۶۸۰۶۰ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید عمادالدین قاضوی با کد ملی ۳۹۷۹۱۷۵۸۱۲ به عنوان نماینده شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۸۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا نوتاش با کد ملی ۲۰۰۱۹۸۰۸۴۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری کشتیرانی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۸۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

هیئت مدیره اختیارات خود را مطابق بندهای ۳، ۵، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۳ ماده ۵۱ اساسنامه بندهای ۱، ۶ ،۷، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵ ،۱۶، ۱۸ ،۱۹ و ۲۰ ماده ۵۱ اساسنامه به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند.

کلیه چکها و سفته و اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره خواهد بود و مکاتبات اداری و امضا قراردادها با امضا مدیرعامل صورت خواهد گرفت.