خدمات مشتریان 84223

بیمه عمر زمانی ساده انفرادی

اين بيمه‌نامه‌ به منظور پوشش خسارت فوت بيمه‌شده در زمان اعتبار بيمه‌نامه صادر مي‌شود. حق بيمه اين بيمه‌نامه بر اساس شرايط سني و سلامت بيمه‌شده تعيين مي‌شود. در اين نوع بيمه، چنانچه بيمه شده در طول مدت بيمه فوت كند، سرمايه مندرج در بيمه نامه، به ذینفعان و یا وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

بدیهی است در صورت حیات بیمه‌شده بعد از پایان مدت بیمه‌نامه، تعهدات بیمه‌گر پایان می یابد.

– مدت این بیمه نامه می تواند از ۱ سال تا ۳۰ سال و سن بیمه شدگان از ۱۵ تا ۶۹ سال تمام باشد مشروط بر اینکه جمع مدت بیمه نامه و سن بیمه شده بیش از ۷۰ سال نگردد.

– حداکثر سرمایه فوت مبلغ 5٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

– پوشش های اضافی در بیمه عمر زمانی انفرادی قابل خریداری نیست.

– انتخاب پرداخت حق بیمه بصورت سالانه و یکجا وجود دارد.

 

بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی

بیمه‌نامه عمر مانده بدهکار از طرفی پشتوانه محکمی برای افرادی است که وام دریافت می نماید و از طرف دیگر برای وام دهنده موجب دلگرمی باز پرداخت سرمایه وام در صورت فوت بیمه شده می‌باشد.

– مدت این بیمه نامه برحسب مدت وام تعیین و  می تواند از ۱ سال تا ۳۰ سال و  سن بیمه شدگان از ۱۵ تا ۶۹ سال تمام باشد مشروط بر اینکه جمع مدت بیمه نامه و سن بیمه شده بیش از ۷۰ سال نگردد.

– در صورت فوت بیمه‌شده، مبلغ باقیمانده از وام به صورت یکجا توسط شرکت بیمه معلم به وام دهنده پرداخت می‌شود.

– بیمه‌گر تعهدی نسبت به اقساط معوقه و پرداخت نشده بیمه‌شده ندارد.

– حداکثر سرمایه فوت مبلغ 5٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

– پوشش های اضافی در بیمه عمر زمانی انفرادی قابل خریداری نیست.

– انتخاب پرداخت حق بیمه بصورت سالانه و یکجا وجود دارد.