خدمات مشتریان 84223
کشور آدرس تلفن های تماس
آذربایجان (دفتر ارتباطی) باکو، ایچری شهر، خیابان حرب، پلاک 3A

994124971260-70

عراق بصره، جانب القنصلیه جمهوریه الاسلامیه الایرانیه

9647825084270

عراق نجف، جانب القنصلیه جمهوریه الاسلامیه الایرانیه

96411449779

عراق کربلا، مقابل قنصلیه جمهوریه الاسلامیه الایرانیه

96477119346046

عراق بغداد، ساحه التحریر، عماره المرجان، ط الرابع

9647700446669